Новини

Назад към Новини

Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията„В и Т ТРЕЙД“ ООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.008-0452-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Процедурата е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на проекта е 1 545 105.70 лв., от които безвъзмездно финансиране – 749 376.26 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 18 месеца, датата на стартиране на проекта е: 20.05.2024 г. В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 22.22 „Производство на опаковки от пластмаси“, по проекта ще бъде придобита: Автоматична линия за формоване с налягане (1 брой) – ще бъде изпълнена една дейност по придобиване на нова технология за формоване на PET фолио с автоматично налягане за въвеждане на три кръгови модела. Предложението за изпълнение на инвестиция води до постигане целта на процедурата чрез въвеждане на следните кръгови модели за използване на ресурсите в производството и потреблението на продукти от основната дейност на „В и Т ТРЕЙД“ ООД:

1) Намаляване на образуваните отпадъци чрез внедряване на технология за:
– намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт /кг/ и
– намаляване на видовете суровини, влагани в крайния продукт, с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт.
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технология за:
– намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в опаковки за еднократна употреба и
– заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (100% рециклируеми „зелени” опаковки).
3) Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технология за:
– влагане на ресурси с биологичен произход (заместване на синтетични суровини /на фосилна основа/ с такива с биологичен произход).

Ресурсният отпечатък от производството на „В и Т ТРЕЙД“ ООД ще намалее чрез внедряване на технология за формоване на PET фолио с автоматично налягане с авангардни функции, които осигуряват създаването на стойност при съществено понижен отпадък от дейността. Ще се въведе производство на изцяло рециклируеми моно-материални опаковки, което ще елиминира използването на нерециклируеми компоненти. Ще се влагат ресурси с биологичен произход, които ще заместят влаганите до сега синтетични суровини на фосилна основа. Понижените разходи, вследствие намаления отпадък от брак и фира, както и въвеждане на възможности за производство на все по-налаганите 100% рециклируеми опаковки от 100% рециклиран материал ще повишат конкурентоспособността на предприятието. Намаленото количество суровина за единица продукт чрез връщане на фирата в преработка, намаляване на брака и производство на по-голям процент зелени опаковки ще допринесе за устойчив растеж. Инвестицията по мярката е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятието.

 “Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –
NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
„В и Т ТРЕЙД“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че
тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

Назад към Новини

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Повече информация »

Разбрах